Advertisement

Vittorio Smeg

Vittorio Smeg

Smeg CEO Vittorio Bertazzoni with the new mixer.